Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a Bio Garancia Kft.-vel kötött tanúsítási szerződésre vonatkozóan 

I. Hatály Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed a Bio Garancia Kft.-re (továbbiakban tanúsító szervezet) és a megbízójára. Az alkalmazási kör magában foglalja az ellenőrzést és/vagy tanúsítást és az egyéb szolgáltatásokat, amennyiben erre vonatkozóan írásbeli megállapodás vagy kötelező jogszabályi előírás eltérően nem rendelkezik. 

II. Az ellenőrzés és tanúsítás területei A szerződéses jogviszony alapját a megkötött szerződésben a megbízó által meghatározott jogszabályok illetve feltételrendszerek képezik. A megbízó ezúton kijelenti, hogy rendelkezésére állnak a vonatkozó rendeletek, illetve feltételrendszerek, amelyek előírásait ismeri és betartja. Ezek mindenkor hatályos verziója az illetékes hatóságtól vagy magánvédjegy szervezettől, valamint a tanúsító szervezet honlapjáról (lásd az Általános Szerződési Feltételekhez tartozó mellékletet) bármikor beszerezhető. A jogszabályok vagy feltételrendszerek esetleges változásairól a megbízó feladata önállóan tájékozódni. 

III. A tanúsító szervezet jogai és kötelezettségei A tanúsító szervezet vállalja, hogy szerződéses tevékenysége keretében a megkötött szerződés(ek) 1. pontjában megnevezett rendelkezések alapján jár el, és a vonatkozó feltételek teljesülése esetén a megbízó részére olyan jelentést és/vagy tanúsítványt állít ki, mely alapján a megbízó az abban megnevezett termékeket az irányelveknek megfelelő jelöléssel láthatja el. Az ellenőrzések gyakorisága a megkötött szerződés(ek) 1. pontjában foglalt előírásokhoz igazodik, így öko élelmiszerek és takarmányok előállítása, kereskedelme, importja esetén legalább évente egyszer az előállítójuk átfogó ellenőrzésére és ezen felül a mindenkor hatályos 834/2007/EK rendelet és a kapcsolódó mindenkor hatályos végrehajtási rendeletek értelmében további előre nem bejelentett és/vagy bejelentett ellenőrzésekre is sor kerül. A megbízó felhatalmazza a tanúsító szervezetet, hogy a tanúsítások tárgyáról és érvényességi idejéről nyilvántartást vezessen, és ezt a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tegye. A megbízó felhatalmazza a tanúsító szervezetet, hogy a tanúsítások adatait elektronikus és online adatbázisokban kezelje, és a tanúsítás tárgyáról és érvényességi idejéről nyilvántartást vezessen. A megbízó a szerződés(ek) aláírásával kifejezett hozzájárulását adja ezen adatok közzétételéhez, mely hozzájárulás visszavonásig érvényes. 

IV. A megbízó jogai és kötelezettségei A megbízó vállalja, hogy a megkötött szerződés(ek) 1. pontjában megnevezett rendelkezéseket, beleértve a vonatkozó módosításokat is – ökotermékek esetén így különösen a 834/2007/EK rendelet, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek, így különösen a 889/2008/EK rendelet 63. cikkének mindenkor hatályos előírásait, valamint a 34/2013 (V.14.) VM rendelet mindenkor hatályos előírásait – a szerződés(ek) érvényességi ideje alatt folyamatosan betartja, lehetővé teszi a szükséges ellenőrzéseket, és azokban együttműködik. Amennyiben a tanúsítás folyamatos termelésre vonatkozik, a tanúsított terméknek folyamatosan teljesítenie kell a rá vonatkozó követelményeket. A megbízó vállalja, hogy feljegyzéseket és dokumentációt vezet a mindenkori tanúsító szervezet által előírt formában és tartalommal, és azokat legalább 10 évig megőrzi. Arra az esetre, ha a megbízó kilép az ellenőrzési rendszerből, tudomásul veszi, hogy ellenőrzési dokumentumait a tanúsító szervezet még legalább 5 évig megőrzi. A megbízónak lehetősége van a tanúsító szervezet által megbízott ellenőröket elutasítania, amennyiben írásban olyan összeférhetetlenségi indokot nevez meg, amelyek kétségessé teszik a megbízott ellenőrök függetlenségét. Az ilyen esetekről a tanúsító szervezet dönt, és adott esetben másik ellenőrt jelöl ki. A tanúsító szervezet és az általa megbízott független ellenőrök jogosultak ellenőrzés és a megbízó által előállított vagy forgalmazott öko termékeket érintő panaszok kivizsgálása céljából a megbízó vállalkozás összes egységébe, létesítményébe munkaidőben belépni, az összes kapcsolódó nyilvántartásba és bizonylatokba, beleértve a vállalkozás pénzügyi és számviteli nyilvántartásait is betekinteni. A tanúsító szervezet és az általa megbízott független ellenőrök jogosultak továbbá a tanúsítandó termékek termelési/üzemi folyamatait a megbízó által kijelölt kísérőkkel együtt ellenőrizni, valamint a tanúsítandó termékek útját végigkövetni. Ez a jog nem csak a megbízó, hanem a mindenkori alvállalkozók bármelyikének telephelyére és termelési helyének vizsgálatára is kiterjed. A megbízóval történő egyeztetés alapján a tanúsító szervezetet jogszabályban kijelölt felügyeleti hatóságok, valamint a magán-feltételrendszerek képviselői is elkísérhetik a feltételrendszernek való megfelelés ellenőrzésére, amennyiben a megbízó ezen szervezetek valamelyikének szerződéses partnere. A megbízó jóváhagyása szükséges, amennyiben az ellenőrzés során, dokumentáció céljából termékekről, állatokról, valamint termelési berendezésekről készült fotók vagy felvételek készülnek. Amennyiben az éves főellenőrzés során nincs jelen a megállapodásban, illetve az üzemleírásban megnevezett felelős vezető, illetve ökológiai termelésért felelős vezető/kapcsolattartó, úgy az ellenőrzési jelentés egy másik, az üzem működése fölött nyilvánvalóan rendelkezni jogosult személy által történő aláírása a jelentést kötelező jogi erővel ruházza fel a tényleges megbízóval szemben is. Amennyiben a megbízó a tanúsítás dokumentumait más személyek rendelkezésére bocsájtja, úgy azokat teljes egészükben, illetve a mindenkori követelményeknek megfelelően kell sokszorosítania. A megbízó vállalja, hogy a mindenkori szerződés(ek) 1. pontjában rögzített követelményeket, valamint a mindenkori védjegyek és tájékoztató anyagok felhasználására vonatkozó előírásokat folyamatosan betartja, és azokat megtévesztő módon nem használja fel, és így elkerüli, hogy a mindenkori tanúsító szervezet hírnevét csorbítsa. A megbízó vállalja, hogy haladéktalanul tájékoztatja az érintett hatóságo(ka)t és a tanúsító szervezetet, amennyiben a szerződés(ek) 1. pontjában rögzített rendelkezéseket illetően olyan szabálytalanságok vagy jogsértések fordulnak elő, melyek a saját termékeinek vagy a más vállalkozóktól vagy alvállalkozóktól beszerzett termékeknek a státuszát hátrányosan befolyásolhatják. Amennyiben a megbízó a tanúsítványt jogsértő módon használja fel, úgy azt a tanúsító szervezet azonnali hatállyal visszavonhatja. Ebben az esetben a megbízó vállalja, hogy a tanúsítvány eredeti példányát a mindenkori tanúsító szervezet részére eljuttatja. A tanúsítvány visszavonásának közlését követően a megbízó számára tilos az érintett termékeken és azok reklámanyagain a megkötött szerződés 1. pontjában szereplő előírások szerinti jelölést használni. A megbízó betekinthet a tanúsító szervezet tanúsítással záruló eljárásának részleteibe. A megrendelő a tanúsító szervezet tanúsítási döntéseivel szemben 15 napon belül írásbeli reklamációt nyújthat be a tanúsító szervezethez, de a reklamációnak a 34/2013. VM rendelet 15. §-ban foglalt intézkedések végrehajtására halasztó hatálya nincsen. Továbbá a megbízó a 34/2013. VM rendelet 16. §-a alapján kérheti a tanúsító szervezet ellenőrzési és tanúsítási feladatainak ellátásával kapcsolatos eljárások kivizsgálását a 34/2013. VM rendelet 10. § (5) bekezdésében meghatározott feladatmegosztásnak megfelelően a megbízó lakóhelye, székhelye, illetve telephelye szerint illetékes élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben vaqy növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnál. A megbízó jogosult továbbá a tanúsító szervezet döntései ellen a Nemzeti Akkreditáló Hatóságnál panaszt tenni. A megbízó vállalja, hogy az ellenőrzéssel és tanúsítással kapcsolatos költségeket viseli. A megbízó jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a felszámításra kerülő díjak mértéke a mindenkori gazdasági viszonyokhoz igazodik. A tanúsító szervezet az elszámolás alapját képező, aktuális díjszabást írásban küldi meg a megbízó részére, az általa megadott utolsó címre (illetve e-mail címre). Ezáltal az ily módon közölt, új díjszabás szerződéses megállapodásnak minősül, kivéve, ha a megbízó ezzel szemben írásbeli ellentmondással él. Amennyiben írásbeli ellentmondás benyújtása esetén nem jön létre a felek között megegyezés, a tanúsító szervezetnek jogában áll a szerződés(eke)t határidő betartása nélkül, azonnali hatállyal felmondani. Az aktuális díjszabás a jelen Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi, és a tanúsító szervezet honlapján (lásd az Általános Szerződési Feltételek mellékletét) bármikor megtekinthető. A megkötött szerződés(ek)ből eredő követelések kiegyenlítése 14 napon belül esedékes. Amennyiben a szerződéses jogviszony a naptári év folyamán felmondásra kerül, a már felmerült költségeket a megbízónak ki kell egyenlítenie. Amennyiben a díjak nem, nem határidőben vagy nem teljes mértékben kerülnek kiegyenlítésre, úgy a tanúsító szervezet ellenőrzési, tanúsítási kötelezettsége megszűnik. Ezen túlmenően fizetési késedelem esetén – írásbeli figyelmeztetést és sikertelen 14 napos póthatáridő tűzését követően – a tanúsító szervezet jogosult a megkötött szerződés(eke)t idő előtt, azonnali hatállyal felmondani. A megbízó vállalja, hogy a tanúsító szervezetet írásban haladéktalanul tájékoztatja az üzemleírásban közölt adatokhoz képest bekövetkezett lényeges üzemi változásokról. A megbízónak jelentenie kell azokat a változásokat, melyek hátrányosan befolyásolhatják a tanúsítás követelményeinek teljesítését (pl. a gazdasági vagy szervezeti státusz változása, a tulajdonosi szerkezet változása, szervezeti változások, változások a vezetésben és a minőségirányításban, a termék vagy az előállítás módjának megváltozása, az elérhetőségek változása stb.). A megbízó vállalja továbbá, hogy haladéktalanul írásban tájékoztatja a tanúsító szervezetet, ha az ellenőrzési rendszerből kilép vagy az ellenőrizendő üzem, illetve annak egy része más jogalany tulajdonába kerül, illetve azt más jogalany működteti tovább. A megbízó egyebekben vállalja, hogy a megkötött szerződés(ek)ből eredő minden jogot és kötelezettséget átruház a jogutód(ok)ra. Ezen kívül a megbízó köteles a harmadik fél részéről érkező kifogásokat, valamint az ellenőrzési és tanúsítási tevékenységet érintő panaszokat, illetve a termékekkel kapcsolatban felmerült minden problémát feljegyezni, a kapcsolódó dokumentumokat megőrizni, és a tanúsító szervezet részére írásban haladéktalanul jelenteni. A megbízónak ki kell vizsgálnia a panaszokat és kifogásokat, és megfelelő, azonnali javító intézkedéseket kell tennie, melyeket dokumentálni szükséges. A megbízó kérésre jogosult a számára kiosztott jelszóval a tanúsító szervezet internetes adatbázisának jelszóval védett részébe belépni. A hatályos adatvédelmi irányelvek értelmében a megbízó vállalja a titoktartást az átadott adatokra, valamint a jelszóra vonatkozóan, és vállalja, hogy ezeket körültekintően kezeli. Ezek a kötelezettségek a megbízó munkatársaira is teljes egészében érvényesek. A megbízónak átadott információk szigorúan bizalmasak, és kizárólag a megbízó tájékoztatására szolgálnak. Az átadott adatokkal történő visszaélés vagy a fenti rendelkezések megsértése esetén megszűnik az adatbázishoz való hozzáférés joga. A megbízó vállalja továbbá, hogy az adatok és jelszavak jogosulatlan továbbadása, illetve az azokkal történő visszaélés esetén a tanúsító szervezetet mentesíti minden ebből eredő kár és igény alól. 

V. A tanúsító szervezet védjegyének használata A megbízónak a tanúsítást követően jogában áll a tanúsító szervezet logoját használni. A logo használatára a tanúsító szervezet által meghatározott felhasználási feltételek érvényesek. 

VI. Általános rendelkezések Mindkét szerződő fél jogosult – a szerződés 2. pontjában és az Általános Szerződési Feltételek IV. pontjában megnevezett szankciókból eredő, azonnali hatályú szerződésfelmondás esetén túl is – a megkötött szerződés(ek) felmondási idő betartása nélküli megszüntetésére a következő esetekben: 

a) a tanúsító szervezet akkor jogosult, ha 

- a megbízó ellen fizetésképtelenségi eljárás indul vagy annak megindítása az eljáráshoz kapcsolódó költségeket előreláthatólag fedező vagyon hiányában elutasításra kerül, 

- a megbízó a tanúsító szervezetet az ellenőrzési szerződés alapját képező lényeges körülményeket illetően megtévesztette, és/vagy sorozatosan megsérti a megkötött szerződés(ek)ben foglalt kötelezettségeit, ezért a megbízót vagy tulajdonosát, felelős képviselőjét a 34/2013 VM rendelet 25. § (1) bekezdés c) pontjában leírtak szerint az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatal, illetve a növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatal kizárta kizárta az ökológiai termelés ellenőrzési rendszeréből. 

b) a megbízó akkor jogosult, ha 

- a tanúsító szervezet ellen fizetésképtelenségi eljárás indul vagy annak megindítása az eljáráshoz kapcsolódó költségeket előreláthatólag fedező vagyon hiányában elutasításra kerül, 

- a mindenkori tanúsító szervezet sorozatosan megsérti a megkötött szerződés(ek) rendelkezéseit. A fentiek a megkötött szerződés(ek) közös megegyezéssel történő megszüntetésének jogát nem érintik. A kommunikáció történhet telefonon, levélben és email-en. 

VII. Illetékek, formai követelmények A megkötött szerződés(ek) bárminemű változtatását, illetve kiegészítését írásban kell megtenni. Ez vonatkozik az írásbeliség követelményének megszüntetésére is. Amennyiben egyes rendelkezések érvénytelenek vagy azzá válnának, az a fennmaradó rendelkezések érvényességét nem érinti. Az érvénytelen rendelkezés helyére az a rendelkezés lép, mely a felek feltételezett szándékának leginkább megfelel. A megkötött szerződés(ek)en kívül egyéb szóbeli megállapodások nem léteznek. 

VIII. Titoktartás, bizalmas ügykezelés Szerződő felek titoktartási kötelezettséget vállalnak a megkötött szerződés(ek) alapján tudomásukra jutott, a másik szerződő fél üzleti helyzetére vonatkozó valamennyi információ tekintetében. Szerződő felek a szerződés(ek) teljesítésébe bevont munkatársakat és ellenőröket is kötelezik az ezzel kapcsolatos titoktartásra. Kivételt képez a titoktartási kötelezettség alól a hatóságok részére történő információ-továbbítás azon jogszabályi rendelkezések teljesítésével összefüggésben, melyek betartását a tanúsító szervezet ellenőrizni köteles. Kivételt képez továbbá a megkötött szerződés(ek) 1. pontja szerinti, más államilag elismert tanúsító szervezetek és/vagy szakmai szervezetek és/vagy védjegyszervezetek tájékoztatása az ellenőrzések és tanúsítások eredményeiről, valamint a szabálytalanságokról és jogsértésekről vagy más, a terméket befolyásoló tényezőkről, amennyiben a megbízó ezen szervezetek valamelyikének szerződéses partnere. 

IX. Felelősség A tanúsító szervezet az európai országokban kizárólag a képviselői és a teljesítéshez igénybevett személyek által szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károkért felel. A megbízó a mindenkori tanúsító szervezettel szemben felel a megkötött szerződés(ek) előírásainak megszegése esetén az abból eredő károkért. A megbízó mentesíti a tanúsító szervezetet és annak munkatársait a velük szemben harmadik személyek által esetlegesen támasztott kártérítési igények alól. 

X. Illetékességi kikötés Az illetékes bíróság és a tanúsító szervezet szerződésére irányadó jog az Általános Szerződési Feltételek mellékletében szerepel. 

XI. Az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részei 

• a tanúsító szervezet aktuális díjszabása, 

• a tanúsító szervezet védjegyének, valamint EU-bio logójának felhasználási feltételei (lásd a tanúsító szervezet honlapján vagy kérésre a     tanúsító szervezet irodájában beszerezhető nyomtatott tájékoztatóban). 


Érvényes: 2019.04.18.


Melléklet Az Általános Szerződési Feltételekhez 

Jelen Általános Szerződési Feltételek az alábbi tanúsító szervezetre érvényesek: 

• Bio Garancia Kft. 

  1036 Budapest, 

  Dereglye utca 5/2. I. em. 5. 

  Cégjegyzékszám: 01-09-690810 

  Adószám: 12525658-2-41

 

Illetékességi kikötés 

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A felek a vitás ügyeiket tárgyalásos úton próbálják rendezni. A felek kijelentik, hogy a tárgyalásos úton nem rendezhető – a helyi bíróság hatáskörébe tartozó - vitás ügyekben kikötik a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.